ماژول مقررات و بخشنامه ها

این ماژول، بانک قوانین، مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های یک سازمان را مدیریت و نگهداری می-کند. علاوه بر نگهداری متن هریک از موارد ذکر شده، امکان نگهداری تصویر آن نیز وجود دارد. مجموعه اطلاعات نگهداری شده در این بانک از طریق موتور جستجوی داخلی پورتال نمایه سازی می شوند و علاوه بر این در صفحات مشاهده نیز در معرض دید موتورهای جستجوگر قرار داده خواهند شد.

امکانات ماژول مقررات و بخشنامه ها

  • ارائه قوانین، مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان
  • دسته بندی موضوعی
  • ارائه فایل های مرتبط برای هر کدام بصورت مجزا
  • امکان جستجوی اختصاصی داخل ماژول براساس مقرارت و بخشنامه های هر سازمان و یا بخش مربوطه