توضیحات پروژه

EPCzoom.ir

توضیحات

امکانات خاص:

  • دریافت و نمایش فرصتهای شغلی
  • ورود جداول از فایل اکسل به سایت (bulk import)
  • نمایش تبلیغات

مدت اجرای پروژه: یک و نیم ماه

آدرس سایت: epczoom.ir

EPCzoom.ir

جزئیات

دسته بندی ها: نشریه الکترونیک