چرا ووکامرس به آخر URL تمام آدرسهای سایت ?v=XXXXXXXXXXXX را اضافه می کند؟

این مورد عجیبی بود که برای یکی از سایتهایی که پشتیبانی فنی از آن را بر عهده داشتم پیش آمده بود.

آدرس سایت او اینطور می شد: http://my-shop-url.com/?v=f0c4fe71cf54

برای حل این مشکل:

  • پلاگینها را یکی یکی غیر فعال کردم
  • کش سایت را پاک کردم
  • Permalink ها را تغییر دادم

و هیچ کدام تاثیر نداشت!

در آخر این مطلب را دیدم و ریشه مشکل و راه حل آن پیدا شد.

ریشه مساله به مکان یابی (با پشتیبانی از کش برگه) بر می گردد.

راه حل: اگر واقعا این موضوع اذیتتان می کند، به بخش «تنظیمات ووکامرس» بروید و «آدرس پیش فرض خریدار» را بدون آدرس کنید.