استراتژی

ما اعتقاد داریم که استراتژی موجب دستیابی به نتایج می شود. بنابراین ما برای زمانی که صرف تحقیق درباره کسب و کار کارفرمایان، محصولات و خدمات آنها، و چشم انداز رقابتی آنها می شود ارزش زیادی قائل هستیم. این بررسی دقیق منجر به تعیین یک معماری اطلاعات مناسب، جهت دهی به یک طراحی همسو با برند کارفرما، و نیز تعیین کارکردهای وبسایت کارفرما می شود.

سخت کوشی

 

پاسخگو بودن

 

کار تیمی